2009/VII - OSBÜK - OSBÜK

2009/VII

S İ R K Ü L E R
(2009/VII)

Sayı:OSBÜK. SR.(2009/VII)/0425/21.04.2009
Konu:Çeşitli

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜNE,

1.“15. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı” 13-15 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul WOW Convention Center’da yapılacaktır. OSB Üst Kuruluşu Yönetim Kurulu, OSB Yönetici ve personelinin yoğun katılımı ile her yıl gerçekleştirilen “OSB Enerji Zirvesi” nin bu yıl üçüncüsünün 2009 yılının sonbaharında yapılmasını uygun görmüş ancak bu süre içerisinde OSB’lerin enerji sorunlarına çözüm önerilerinin gündemde tutulması gerektiği düşüncesi ile 13-15 Mayıs 2009 tarihlerinde yapılacak söz konusu konferansa iştirak edilerek “OSB’ler ve Enerji Sorunları” konulu bir panel düzenlenmesine karar vermiştir.
Bu sebeple; Konferansın üçüncü günü 15 Mayıs 2009 tarihinde Başkanlığını Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mahmut YILMAZ’ın yapacağı panelde OSB’lerin enerji ile ilgili sorunları ilgili kurum ve kuruluş yetkililerine sunulacak ve çözüm önerileri üretilecektir. Tüm OSB Yöneticilerimizin enerji sorunlarımızın çözümünde katkıda bulunmak ve sorunlarımızı paylaşmak üzere “15. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı” na iştirakini bekliyoruz. Konferans ile ilgili geçici program web sayfamızda yayımlanmıştır.

2.“5. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetim Fuarı” 18-21 Haziran 2009 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde yapılacaktır. Çevre ile ilgili yürütülen faaliyetlerin kamu ile paylaşılması, OSB’lerin sektör bileşenleri ile irtibatının sağlanması ve Çevre Mevzuatında OSB’lere düşen görev ve sorumlulukların irdelenmesi, sorunlarına çözüm önerilerinin üretilmesi amaçları ile OSBÜK olarak söz konusu Fuara bir stand ile katılarak, 19 Haziran 2009 tarihinde Başkanlığını Ankara Sanayi Odası ve ASO I. OSB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın M.Nurettin ÖZDEBİR’ in yapacağı bir panel ile “Çevre ve OSB” konulu panel ile farkındalık yaratılmasına karar verilmiştir. Tüm OSB Yöneticilerimizin çevre sorunlarımızın çözümünde katkıda bulunmak ve sorunlarımızı paylaşmak üzere Programı daha sonra yayımlanacak olan “5. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetim Fuarı” na iştirakini bekliyoruz. Söz konusu fuar ile ilgili bilgiler web sayfamızda yayımlanmıştır.

3.T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın 27 Şubat 2009 tarihli, Bilişim sektörünün en önemli global organizasyonu olan Dünya Bilişim Teknolojisi 2010 Kongresi’nin, (WCIT-The World Congress on Information Technology) 26-28 Mayıs 2010 tarihlerinde Hollanda’nın Başkenti Amsterdam’da düzenleneceğini bildiren yazısı ilişikte sunulmuştur. Kongrede özellikle “Bilgi ve İletişim Teknolojiler(BİT) ve Enerji”, “BİT ve Yaşam”, “BİT ve Su”, “BİT ve Mobilite” konularına önem verilecek olup Kongre hakkında detaylı bilgilere www.wcit2010.org adresinden ulaşabilirsiniz.

4.10 Kasım 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5807 sayılı Kanun ile 4562 Sayılı OSB Kanunu’ nda yapılan değişiklikler ve OSB’lerde uygulamalar esnasında yaşanan sıkıntılar OSB Uygulama Yönetmeliği’nde de değişiklik yapılması ihtiyacını doğurmuş ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ ın talimatları üzerine Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile OSBÜK nezdinde çalışmalara başlanmıştır. OSBÜK, konu ile ilgili çalışmalarına 18 Aralık 2008 tarihinde Ankara’da 256 OSB’ nin yöneticilerinin katıldığı toplantıda Yönetmelik Değişikliği ile ilgili görüş ve önerileri alınması ile başlamış ve oluşturduğu OSBÜK Genişletilmiş Bölge Müdürleri Komisyonunun detaylı çalışmaları sonucu hazırlanan “OSBÜK OSB Uygulama Yönetmeliği Değişiklik Teklifi”ni 15 Ocak 2009 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na sunmuştur. Söz konusu önerilerin sonucunda müteakip hazırlanan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nihai görüşünü kapsayan “Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmelik Değişiklik Taslağı” Bakanlık web sayfasında (www.sanayi.gov.tr) 10 Mayıs 2009 tarihine kadar Kurum görüşlerine açılmıştır. Bölgenizin Yönetmelik Değişiklik Taslağı ile ilgili görüş ve önerilerinin, en geç 10 Mayıs 2009 tarihine kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ve bir kopyasının da OSBÜK’e bildirilmesi gerekmektedir.

5.Doğal gaz dağıtım şirketleri ile gaz kullanıcıları arasında yapılan doğal gaz alım satım sözleşmelerinde, taahhüt edilen asgari gaz alım miktarının altında gaz alımı yapılması durumunda doğal gaz şirketleri tarafından aradaki farkın gaz kullanıcılarına fatura edilmek istenmesi ile ilgili olarak, EPDK’nın gaz dağıtım şirketlerinin ”Abonelerden ilgili mevzuatta belirtilen bedeller haricinde her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceği” ni bildiren 06.04.2009 tarih ve 1198 sayılı yazısı ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımızla,
OSB ÜST KURULUŞU


Ek
1- SR.2009/VII-0425