2009/VI - OSBÜK - OSBÜK

2009/VI

30-03-2009

S İ R K Ü L E R (2009/VI)

Tarih:30.03.2009
Sayı: OSBÜK. SR.(2009/VI)/0257
Konu: OSB’leri Besleyen TEDAŞ’a Ait Bağlantı Hatları ve Teknik Donatı Alanlarının OSB’lere Devri Hk.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

21.07.2005 tarih ve 25882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5398 sayılı Kanunun 21.maddesi ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 2.maddesine eklenen (g) bendinde yer alan  ”onaylı sınır”  ifadesine; 10.11.2008 tarih ve 27050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5807 sayılı OSB Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendiyle 4562 sayılı OSB Kanunu’nun (3/c) maddesi ile yasal tanım getirilmiş  ve ”Onaylı Sınır: Yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş OSB alanları ile birlikte, OSB’nin faaliyetleri için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü; teknik altyapılara ilişkin tesis ve bağlantı hatları ile teknik donatı alanlarının yer aldığı OSB dışındaki alanları, ifade eder”  şeklinde tanımlanmıştır.
Söz konusu “ONAYLI SINIR”  tanımlamasının yasalaşması üzerine tüm Elektrik Dağıtım Şirketlerinde uygulama birlikteliğinin sağlanması ve  OSB’leri besleyen TEDAŞ’a ait “Bağlantı Hatları ve Teknik Donatı Alanlarının” OSB’lere devir edilmesi ile ilgili;
•TEDAŞ Yönetim Kurulu’nun  13.03.2009 tarih ve 12-120 no’lu kararının sureti,
•Bu karar ile kabul edilen 8 maddelik “Usul ve Esaslar Raporu” ,
•Konunun Dağıtım Şirketlerine bildirildiği 25.03.2009 tarih ve 933 sayılı  TEDAŞ yazısı,
web sitemizde haber olarak bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,
OSB ÜST KURULUŞU.