2009/V - OSBÜK - OSBÜK

2009/V

25-03-2009

S İ R K Ü L E R
(2009/V)  

Sayı:  OSBÜK. SR.(2009/V)/0249/25.03.2009
Konu: Yasal düzenlemeler hk.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

1.Yapı Kullanma İzin Belgesi alacak tesislerin Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK) almaları zorunlu prim borcu olmadığını gösterir belgenin düzenlenmesi sırasında asgari prim hesabında kullanılan ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 19 Mart 2009 tarih ve 27174 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009 yılı “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” i web sitemizde haber olarak bilgilerinize sunulmuştur.

2.4562 sayılı OSB Kanunu ve OSB’leri ilgilendiren çeşitli Kanunlarda değişiklik yapan 5838 Sayılı  “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”          28 Şubat 2009 tarih ve Mükerrer 27155 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve OSBÜK web sayfasında yayımlanmıştır
Söz konusu Kanunun;
a)Madde 9 ile 13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 32 nci maddesinden sonra gelmek üzere “İndirimli Kurumlar Vergisi” başlıklı 32/A maddesi eklenmiş ve aynı Kanunun 23 ncü maddesi ile, 4706 sayılı Kanuna eklenen “Ek Madde 3” de, Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesinden yararlanacak yatırımların “Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki sınırları içindeki organize sanayi ve endüstri bölgelerinde bu yatırım için tahsis edilebilecek boş parsel bulunmaması” şartına bağlı olduğu hükmü eklenmiştir.
b)Madde 17 ile 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun (4) sayılı tarifesinin                  “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 12 numaralı fıkrası, 13 numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentleri ile 20 numaralı fıkrasının (e) bendi değiştirilmiştir. Konuya açıklık getiren (Seri No:59) Harçlar Kanunu Genel Tebliği de 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu değişiklik ile YOİK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu) üyesi
OSBÜK’ ün her fırsatta;
=692;Yatırımın tamamlanıp kaynakların bittiği anda ödenmesi zorunlu CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCI’ nın, özellikle büyük yüz ölçümlere sahip tesisler kuran OSB yatırımları için çok yüksek meblağlar tuttuğu ve bu sebeple OSB yatırımcılarının korkulu rüyası olduğunu,
=692;Söz konusu harcın yüksek olması sebebiyle Yapı Kullanma İzin Belgesini  almaktan kaçınan yatırımcıların uzun yıllar Emlak Vergisini arsa değeri üzerinden ödeyerek Devletimizin daha çok gelir kaybına uğradığınu,
belirterek ilgililerin konuya dikkatini çektiği CİNS DEĞİŞİKLİĞİ HARCI her bir bağımsız bölüm için 100,- TL.’lik maktu harca dönüşmüştür. Buna göre; AYRI RUHSATA BAĞLI HER BİR TESİS İÇİN BÜYÜKLÜĞÜNE BAKILMAKSIZIN 100,-TL. LİK MAKTU HARCIN ÖDENMESİ YETERLİ OLACAKTIR.
Bu konu ile ilgili; daha önce verilmesi zorunlu olan beyanname ile harç ödeme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde yapı kullanma belgesinin alınarak tapuya işlenmemesi halinde harç bedelinin %50’si kadar ödenen ceza kaldırılmıştır. Ayrıca  söz konusu yasal düzenlemeden önce inşa edilmesine rağmen 28.02.2009 tarihine kadar beyanname verilerek cins değişikliği harcı tahakkuk ettirilmemiş gayrimenkuller için de;  100,- TL. lik maktu harcın ödenmesi yeterli görülüp, ayrıca vergi cezası ve gecikme faizinin alınmayacağı hükme bağlanmıştır.
c)Madde 22 ile 12.04.2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri
Kanunu’ nun Geçici 7 nci maddesine yeni bir fıkra eklenerek çok özel ve önemli sorunları bulunan bazı OSB’lere çözüm yolu açılmıştır.
d)Madde 30 ile 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki  ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ a geçici madde eklenmiştir.
e)Madde 32 (13) ile 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3 üncü, 4 üncü ve 6 ncı maddelerinin birinci fıkralarında yer alan “31.12.2008” ibareleri “31/12/2009” şeklinde değiştirilmiş, 7 nci maddesinin (h) bendinde yer alan “31/12/2007” ibaresinden önce gelmek üzere “31/12/2004 tarihine kadar tamamlananlar için 31/12/2009 tarihine kadar,” ibaresi eklenmiştir.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,
OSB ÜST KURULUŞU