2009/II - OSBÜK - OSBÜK

2009/II

16-01-2009

S İ R K Ü L E R (2009/II)

Sayı:  OSBÜK. SR.(2009/II)/0035
Konu: Çeşitli

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

1.Sanayi ve Ticaret Bakanlığının;
a)Genel idare giderleri için Bakanlıktan kredi kullanan OSB’lerde görev yapan personelin ücretlerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren hesaplanmasında uygulanacak katsayıyı 208.566 olarak belirleyen 16.01.2009 tarih ve 486 sayılı,
b)OSB’lerde kadro ihdas edilmeksizin çalıştırılan;
-Avukatlara ve Hukuk Müşavirlerine 2009 yılı için ödenecek olan hizmet bedelini
101,48 TL olarak tespit eden,
-Mahallinden eleman temin edilememesi sebebi ile muhasebe hizmetlerinin Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir tarafından yürütülmesi durumda, muhasebeci ücretinin; vergi, resim ve harç dahil KDV hariç mahallin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından uygulanan Asgari Ücret Tarifesinde yer alan Adi Ortaklıklar, Kolektif ve Adi Komandit Şirketlerin imalat inşaat işleri için tespit edilen ücret olacağını belirten 19.01.2009 tarih ve 490 sayılı,
yazıların,

2.12.11.2008 tarih ve B.05.0.NÜV.0.10.00.03/53744 sayılı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ nün 81 İl Valiliği dağıtımlı yazısı ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yürütülmekte olan Yapı Belgeleri Uygulamasının 06.10.2008 tarihinden itibaren Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce işletime açıldığı ve Uygulama Programı üzerinden OSB’ler tarafından hatalı üretilen yapı belgelerinin iptal ve düzeltme işlemleri için,  söz konusu Genel Müdürlükçe kaldırılacak “Onay” ın ardından gerekli düzeltmelerin yapılabileceğini bildiren yazı ve “Onay Kaldırma Talep Yazısı” örneğinin,

3.OSB’lere emsal teşkil etmesi amacıyla; 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 21. maddesi gereğince vergi, resim ve harçtan muaf olan OSB’leri bazı Vergi Dairelerinin OSB’lere Kurumlar Vergisi mükellefiyeti tesis etmek istemeleri sebebi ile açılan ve ASO 1. OSB lehine karar verilerek yapılan işlemin iptaline ilişkin Ankara 1.Vergi Mahkemesinin 2008/1906 sayılı kararın,

4.5174 sayılı TOBB Kanunu ile ikincil mevzuatlar gereğince; Ocak-Şubat 2009 aylarında yapılacak olan Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odası seçimlerinde temsil ettiği Oda’nın organlarında görev alamayan üyelerin OSBÜK Genel Kurul temsilcisi olarak görevlerine devam edip edemeyecekleri hususunda 26.01.2009 tarih ve YK.2009/0027 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü’nden görüş talep yazımıza cevaben “Oda seçimlerinde oda yönetiminde görev almamakla birlikte kurum mensubiyeti devam eden üyelerin Müteşebbis Heyet üyeliğinin devam edeceği” ni bildiren 27.01.2009 tarih ve 743 sayılı yazısının,

5.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 5807 sayılı kanunla eklenen 18.maddesinin beşinci fıkrası;
”Katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına ”taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den uygunluk görüşü alınması zorunludur” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır”
hükmüne amirdir.
Söz konusu hükümde geçen “uygunluk şerhinin” Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde uygulanabilmesi amacıyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan girişimlerimiz sonucu  Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlülerine gönderilen 02.02.2009 tarih ve 528 sayılı yazının,
fotokopileri bilgi için ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımızla,
OSB ÜST KURULUŞU


Ek
1- 2009/II-0035 EKLERİ