2009/I - OSBÜK - OSBÜK

2009/I

S İ R K Ü L E R
(2009/I)

Sayı: OSBÜK. SR.(2009/I)/0012
Konu: Çeşitli

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE,

1.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün; Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi üzerinde proje müellifi mimar ve mühendislerden mensubu olduğu odaya ait “sicil durum belgesi“ nin 3030 sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinin ‘Yapı Ruhsat İşleri’ başlıklı 57. maddesinde belirtildiği üzere ilgili meslek odası tarafından her ne ad altında olursa olsun, başkaca bir işlem yapılmaksızın, maktu bir ücret karşılığı verilmesi ve düzenlenecek bu belgenin tarih ve sayısının, Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesinin ilgili kısımlarına işlenmesi gerekliliğini belirten 05.05.2008 tarih ve B.09.0.YİG.0.15.00.07 sayılı İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazı fotokopisi;
2.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığının İlgili İl Müdürlüklerine; “21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile; 28.08.2008 tarih ve 26981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 118 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına eklenen “inşaatın sınıfı veya grubunun, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca yayımlanan listede daha alt bir yapı sınıfı veya grubunda tasnif edilmesi yönünde yapılan değişikliklerin araştırma veya inceleme işlemi sonucu tespit edilen borcun kesinleşmesine kadar dikkate alınacağı” değişiklik ile; asgari işçilik miktarının tespiti hususunda yapılan incelemelerde, Kuruma bildirilmediği tespit edilen işçilik tutarlarının hesaplanmasında, prim borcunun idari aşamada kesinleşmesine kadar, inşaatın sınıfı ve grubunun, daha alt bir yapı sınıfı ve grubunda dikkate alınacağı, prim borcu, borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödeneceğinin bir dilekçe ile bildirilmesi ile tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde itiraz edilmemesi, veya süresi içinde yapılan itiraza ilişkin kesin kararın alınması halinde gerçekleşeceğini belirten ve prim borcu kesinleşmemiş olan bina inşaatı işyerlerinin, yapı sınıf ve grubunda meydana gelecek değişikliklerle ilgili olarak gerekli düzenlemelerin yapılmasını belirten 13.13.2.SGK.5.01.08.00/31 sayılı yazısı fotokopisi ekte sunulmuştur.

3.4562 sayılı OSB Kanunun 27. maddesiyle “OSB`lerin kendi aralarında yardımlaşmalarını ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarını sağlamak” amacı ile kurulan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Organize Sanayi Bölgeleri’nin tanıtımı, OSB’leri ilgilendiren gündem konuları ve OSB’ lerin soru veya sorunlarını ele almak ve ilgili ve yetkili merci’lere OSB’lerin sesini duyurabilmek amacıyla, OSTİM OSB bünyesinde bulunan Başkent TV ‘ile işbirliği yaparak, bir TV programı tasarlamaktadır.
Söz konusu TV programına ilişkin düşünce ve katkılarınızı ekli “Anket Formu” nu doldurarak 06.02.2009 tarihi mesai saati bitimine kadar bildirmenizi,
4.İş Kanunu’nun “İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Hükümlere Aykırılık” başlıklı 105. maddesinde belirtilen zorunluluklar sebebi ile yürürlükteki mevzuat kapsamında elektrik işletmelerinde istihdam edilen Teknik Eğitim Fakültesi mezunları, elektrik teknisyeni, elektrik teknikerinin mutlaka “Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi” almaları gerektiği üzere 2008 yılında TEDAŞ Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından verilen bu eğitimlerin 2009 yılında da devam edebilmesi için; personelinize ait bilgilerin ekteki eğitim talep formunda doldurulması ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi Daire Başkanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir.

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI:
Adres: İnönü Bulvarı No:27 06490 Bahçelievler/Ankara
Tel: 0 312 215 74 07
Faks: 0 312 212 78 59
Web Sitesi: www.tedas.gov.tr
İlgili: Sayın Ekrem KARAHAN
TEDAŞ Genel Müdürlüğü Performans Yönetimi Daire Başkanlığı Eğitim Müdürü

5.OSBÜK’ ün OSB’lerin sorunlarına etkin ve hızlı çözüm yolları üretebilmesi için ilgili kurumlara doğru ve güncel istatistiki bilgiler ile gitmesi gerçeği yadsınamaz.
Bu sebeple; OSBÜK’ e Bölgenize ait her türlü; enerji tüketim miktarları, OSB mevcut durum bilgileri, yaşanmış hukuksal örnekler v.s bilgi akışının sağlanması gerekmektedir. Bilgilerinizi www.osbuk.org adresinde yer alan “OSB Bilgi Sitesi” ne her ayın 10.günü akşamına kadar güncelleyerek girmenizi ve ekte gönderilen formları doldurarak tarafımıza ulaştırmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,
OSB ÜST KURULUŞU

,


Ekler
1- 692;Eğitim Talep Formu.
2- 692;Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.05.2008 tarih ve B.09.0.YİG.0.15.00.07 sayılı yazısı fotokopisi.
3- 692;Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 13.13.2.SGK.5.01.08.00/31 sayılı yazısı fotokopisi.
4- 692;TV Programı Anket Formu.
5- 692;Bilgi Formları

Dosya
1- SR.2009/I-0012 EKLERİ