OSBÜK Üyelik Şartları - OSBÜK

OSBÜK Üyelik Şartları

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu; 15.4.2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 27’nci maddesi, 4562 Sayılı kanun gereğince hazırlanarak 22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 143- 172‘inci maddelerine, İlgili yönetmeliğin;”OSB Üst Kuruluşu, tüzel kişiliğini kazanmış OSB’lerin katılımıyla hazırlanan OSB Üst Kuruluş Protokolünün Bakanlık tarafından onaylanmasıyla kurulur.” hükmüne amir 144. maddesine istinaden “Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Kuruluş Protokolü ’nün onaylandığını bildiren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 5.11.2002 tarih ve 1383 sayılı yazıları” ile; Organize Sanayi Bölgelerinin kendi aralarında yardımlaşmalarını ve ortak sorunlarını çözüme kavuşturmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

OSBÜK ’E NASIL ÜYE OLUNUR ?
4562 sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre tescil işlemlerini tamamlayarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki OSB Sicil Defterine kayıt olup ve sicil numarası almış her OSB OSBÜK Üyesi olabilir.

OSBÜK ÜYELİĞİ İÇİN;
Tescil işlemleri sonrasında OSBÜK’ e üye olmak isteyen OSB, üye olma talebi ve OSB Uygulama Yönetmeliği’ nin “OSB Üst Kuruluşuna Katılım” başlıklı 145. maddesi;
OSB Üst Kuruluşuna üye olarak katılacak OSB temsilcileri, OSB ‘lerin büyüklüklerine göre;

250 hektara kadar 1 kişi,
251– 500 hektara kadar 2 kişi,
501– 750 hektara kadar 3 kişi,
751 – 1000 hektara kadar 4 kişi,
1001 ve üzeri hektara kadar 5 kişi,

olmak üzere OSB ‘lerin müteşebbis heyet, yönetim kurulu veya genel kurul üyeleri arasından seçilir.
Aynı seçimde asıl üye kadar yedek üye de seçilir. Yedek üyeler, kalan süreyi tamamlar.
Hükmü gereğince Genel Kurul Toplantılarında OSB’ yi temsil edecek asıl ve yedek temsilcilerinin belirlendiği Müteşebbis Heyet veya Genel Kurul Kararını alması, OSB Üst Kuruluşu’nun 05 Temmuz 2017 tarihli XV. Olağan Genel Kurul Toplantı Kararı ile 100,-TL(yüztl) olarak belirlenen“Kayıt Ücreti” ni
Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi Şube Kodu (408) IBAN: TR 3200 0120 0940 8000 1600 0066 no’ lu OSBÜK hesabına havale etmesi,

Örneği ilişikte verilen dilekçeye uygun dilekçe ve eklerinin OSBÜK’ e göndermesi gerekmektedir.
OSB’nin başvuru dosyasının OSBÜK Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanması ile OSBÜK Üye Kayıt İşlemi tamamlanmış olacaktır.

ÜYE AİDATI :
OSBÜK Yönetim Kurulunca Üyeliği onaylanan ve OSBÜK Üye Kayıt Defterine işlenen OSB, 05.07.2017 tarihli OSBÜK Genel Kurul Toplantı Kararı ile;

OSB ALANI ( Hektar )
ÜYE AİDATI ( TL )

250’ye kadar 2.200,- TL
251 – 500 arası 4.400,- TL
501 – 750 arası 9.900,- TL
751 – 1.000 arası 13.200,- TL
1.001 ve üzeri 16.500,- TL
şeklinde belirlenen yıllık Üye Aidatını kayıt tarihi esas alınarak altı aylık dilimler halinde iki eşit taksitte ödeyecektir.
Ancak OSB’nin fiziki durumu esas alınarak ekli taife tablosunda belirtilen indirim oranları uygulanacaktır.

EKLERİ :
Kayıt rehberi ve gerekli form ve belgeleri buradan indirebilirsiniz